In Nederland is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de stikstofproblematiek. De uitstoot van stikstof heeft grote gevolgen voor de natuur en er zijn strenge regels opgesteld om de uitstoot te verminderen. Dit heeft ook gevolgen voor de bouwsector, waarbij het steeds lastiger wordt om een stikstofvergunning te verkrijgen. Maar gelden deze regels ook voor particulieren die hun eigen huis willen bouwen? In deze tekst zal ik ingaan op de vraag of je tegenwoordig nog een stikstofvergunning kunt krijgen voor het bouwen van je eigen huis.

Wat is een stikstofvergunning?

Allereerst is het goed om te weten wat een stikstofvergunning precies inhoudt. De stikstofproblematiek heeft betrekking op de neerslag van stikstof op de natuur. Stikstof komt onder andere vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals bij het verkeer en de industrie. Ook de landbouw is een grote veroorzaker van stikstofuitstoot. De neerslag van stikstof heeft een negatief effect op de biodiversiteit, doordat het de groei van bepaalde planten en mossen bevordert en andere plantensoorten juist verdringt. Dit heeft weer gevolgen voor de dieren die van deze planten afhankelijk zijn. Om de neerslag van stikstof op de natuur te verminderen, zijn er regels opgesteld in de vorm van een stikstofvergunning. Deze vergunning is nodig voor bouwprojecten en andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

Geldt de stikstofproblematiek ook voor particulieren?

Nu de vraag of particulieren nog een stikstofvergunning kunnen krijgen voor het bouwen van hun eigen huis. Het antwoord hierop is ja, ook particulieren hebben te maken met de stikstofproblematiek. De regels zijn echter anders dan voor grote bouwprojecten, omdat het hierbij vaak om kleinschalige projecten gaat. Voor particulieren geldt dat zij een vergunning moeten aanvragen wanneer zij grond bouwrijp willen maken. Dit houdt in dat zij bijvoorbeeld bomen moeten kappen of de bodem moeten afgraven voordat er gebouwd kan worden. Bij deze werkzaamheden kan stikstof vrijkomen en daarom is een vergunning nodig.

Hoe vraag je een stikstofvergunning aan?

De aanvraag van een stikstofvergunning verloopt via het Omgevingsloket. Hierbij moet je aangeven welke werkzaamheden je wilt uitvoeren en welke stikstofuitstoot hierbij vrijkomt. Vervolgens wordt er gekeken of deze uitstoot binnen de regels past. Dit is afhankelijk van de locatie van het bouwproject en de mate van stikstofdepositie in de omgeving. Wanneer de uitstoot binnen de regels valt, kan de vergunning worden verleend. Dit is echtergeen garantie dat de vergunning ook daadwerkelijk wordt verleend, aangezien er sprake kan zijn van een wachtlijst of er kunnen bezwaren worden ingediend tegen de vergunning.

Wat zijn de gevolgen van de stikstofproblematiek voor zelfbouw?

Door de stikstofproblematiek kan het lastiger zijn om een stikstofvergunning te verkrijgen voor zelfbouwprojecten. Dit komt doordat er strenge regels gelden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Voor grote bouwprojecten gelden hierbij strengere regels dan voor kleinschalige projecten, zoals zelfbouw. Toch kan het ook voor zelfbouwers lastig zijn om een vergunning te verkrijgen. Dit komt vooral doordat de uitstoot van stikstof vaak niet goed kan worden ingeschat. Daarnaast kan de vergunningsaanvraag een langdurig proces zijn, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Wat kun je doen als je geen stikstofvergunning krijgt?

Wanneer je geen stikstofvergunning krijgt voor het bouwen van je eigen huis, zijn er verschillende opties. Zo kun je bijvoorbeeld proberen om de stikstofuitstoot te verminderen door bijvoorbeeld duurzamere bouwmaterialen te gebruiken. Ook kun je overleggen met de gemeente of er alternatieve bouwmethoden zijn die minder stikstofuitstoot veroorzaken. Daarnaast kun je proberen om een ontheffing te krijgen van de stikstofregels, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het bouwproject belangrijk is voor de lokale economie of dat er geen alternatieve locatie beschikbaar is.

 

Al met al kan het verkrijgen van een stikstofvergunning voor zelfbouw een moeizaam proces zijn. Hoewel de regels voor kleinschalige projecten minder streng zijn dan voor grote bouwprojecten, kan de uitstoot van stikstof vaak lastig worden ingeschat en kan de vergunningsaanvraag een langdurig proces zijn. Toch zijn er verschillende opties wanneer je geen vergunning krijgt, zoals het verminderen van de stikstofuitstoot of het aanvragen van een ontheffing. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren over de regels en mogelijkheden wanneer je een eigen huis wilt bouwen.

 

Bronnen:

https://www.home-noordwijk.nl/

https://www.mevrouwbouwers.nl/